Home » Онлайн-бібліотека » Перелік видань центру

Перелік видань центру

2019 рік

Монографії

 • Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія / за аг. Ред.. проф.. М.І, Обушного. – Київ: Педагогічна думка, 2019. – 392 с.

Проблема консолідації українства має сьогодні не тільки теоретичну актуальність, але й практичну значимість. На переконання авторського колективу, її практична важливість підвищується в умовах гібридної війни Росії проти України. Серед найактуальніших проблем монографічного дослідження особливу увагу автори приділили питанням методології аналізу пост колоніалізму; дослідженню механізмів та чинників консолідації українства перехідної доби; специфіці вироблення ідеологій та партійному будівництву постколоніальної доби; особливостям церковного життя в теперішній Україні; етно- та націокультурним стратегіям; мистецьким практикам подолання залишків колоніалізму та постколоніальних проявів; вивченню соціоантропологічних гендерних, футурологічних вимірів української дійсності, а також ролі громадянського суспільства та постколоніальних еліт в консолідаційних процесах сучасності.

 • Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія. – 2-ге вид., доповн. ; наук. ред. М.І. Обушний ; відп. ред. І.М. Грабовська. – Київ: Міленіум, 2019. – 416 с.

Монографію присвячено дослідженню цивілізаційних викликів сучасності та відповідей на них українства в добу незалежності. Розглядається проблема консолідації українства як передумова цивілізаційного поступу України; становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян Украни. Аналізуються події Євромайдану як акту цивілізаційного вибору українства, Єврореволюції як Революції Гідності в контексті європейського революційного процесу. Досліджується Майданний фольклор та образотворчість Євромайдану як вияв спротиву владі під час Революції Гідності. Приділено увагу ґендерній складовій європейського цивілізаційного вибору та ролі зовнішньополітичного іміджу в утвердженні цивілізаційного поступу сучасного українства.

Особливу увагу приділено дослідженню специфіки гібридної війни Росії проти України в контексті утвердження; політиці путінізму як загрозі не лише Україні, а й світовій спільноті загалом.

2015 рік

Монографії

 • Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: колективна монографія / Упор. І.М. Грабовська, за заг. редакцією М.І. Обушного. – Київ: вид-во «Україна», 2015. – 247 с.

  Книга присвячена дослідженню цивілізаційних викликів сучасності та відповідей на них українства в добу незалежності. Розглядається проблема консолідації українства як передумова цивілізаційного поступу України; становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян Украни. Аналізуються події Євромайдану як акту цивілізаційного вибору українства, Єврореволюції як Революції Гідності в контексті європейського революційного процесу. Досліджується Майданний фольклор та образотворчість Євромайдану як вияв спротиву владі під час Революції Гідності. Приділено увагу ґендерній складовій європейського цивілізаційного вибору та ролі зовнішньополітичного іміджу в утвердженні цивілізаційного поступу сучасного українства.

 • Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст: колективна монографія / Упор. К.А. Кобченко, за заг. ред. М.І. Обушного. – Київ: вид-во «Україна», 2015. – 382 с.

  Колективну монографію присвячено дослідженню соціокультурних феноменів, які найбільш виразно ілюструють належність українства до європейського культурно-цивілізаційного поля в минулому і сьогодні та стали результатом взаємодії чи взаємовпливів у межах названого простору. Об’єктами монографічного дослідження є демократичні традиції самоврядування українців, етнокультурний спадок українства, включно з історичним феноменом козаччини у його осмисленні народно-культурною традицією, українські відповіді на питання єдності Християнської церкви, політичні та культурні впливи українців на процеси розбудови Російської імперії, інтелектуальна історія українства в європейському контексті, участь мистецької еліти України в європейських та світових художніх процесах, розвиток музичної культури українців як вияв їхнього цивілізаційного поступу, роль інтелектуальної та письменницької еліти української діаспори у процесах національного культурозбереження та інтеграції українства у світовий цивілізаційних простір.

Науково-довідкове видання

 • Буклет Центру українознавства. – К.: ВПЦ «Київський університет, 2015. – 16 с.

2014 рік

Збірка наукових праць

 • Архів Української Церкви. – Випуск 2 (упорядкування, передмова М.В. Довбищенка). – К.: Терези, 2014. – 688 с.

  У збірнику, присвяченому малодослідженій історії Луцького братства і братського монастиря 1617-1833 років, зроблено спробу цілісно та об’єктивно представити два періоди діяльності обителі – православний і уніатський. Презентується комплекс опублікованих та нововиявлених архівних документів, які, зокрема, висвітлюють релігійну практику і економічне життя луцьких православних братчиків та їх наступників василіан, фундаторську діяльність волинського нобілітету на користь братства. Переважна більшість представлених у виданні джерел публікується вперше

Науково-довідкове видання

2013 рік

Монографії

 • Грабовська І.М., Ємець Т.М., Мостяєв О.І. Трансформації українського соціуму: філософсько-світоглядний аналіз : монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 511 с.

  У книзі історичну трансформацію українського соціуму розглянуто через призму концепції модернізації. Розглянуто етапи модернізації України та проаналізовано її характер. Досліджено ґенезу українознавства як складової перетворень українського соціуму. У контексті сучасного українознавства розроблено концепцію становлення паритетної демократії в Україні, застосовано ґендерну методологію до аналізу транс-формаційних процесів..

 • Шептицька Т. Л. Українська література в контексті соціокультурних перетворень XX століття: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 151 с.

2012 рік

Монографії

 • Василик І. Б. Кость Левицький: від адвоката до прем’єра ЗУНР. – К.: Експрес-Поліграф, 2012. – 176 с.

  У книзі показано місце і роль Костя Левицького у політичній історії Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.; висвітлено основні напрями його громадсько-політичної діяльності та їх взаємозв’язок; зроблено висновки про тогочасну українську політичну еліту, досліджено шляхи, які вона обирала для реалізації завдань національного руху; проаналізовано причини невдач і прорахунків та об’єктивні труднощі, що поставали перед цими діячами, а також відображено їхні заслуги в усіх сферах тогочасного суспільного життя.

 • Грабовська І., Купцова Т., Талько Т. Репрезентація архетипів у гендерних стереотипах української культури. – К.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 196 с.

  Монографія розкриває один із малодосліджених аспектів вітчизняної культури: особливості виявлення культурних архетипів у гендерних стереотипах, які сформувалися в межах конкретних історичних епох, функціонували і нині функціонують в українському суспільстві. Автори проаналізували широкий спектр літописної, філософсько-богословської, філософської та психоаналітичної літератури, а також доробок зарубіжних та вітчизняних дослідників теорії гендеру, феміністичної критики, гендерної психології. Гендерно-рольова диференціація суспільного життя розглядається авторами через призму аналізу духовних продуктів культури за допомогою історико-філософських методологій у їх поєднанні із теорією архетипів К. Г. Юнга й постюнгіанців та гендерними методологіями. Стереотипи фемінного й маскулінного розглянуто крізь призму світоглядних, сенсожиттєвих проблем, межових екзистенціалів людського буття.

Збірки наукових праць

 • Історія України: Джерельний літопис / за ред. В.І. Червінського, М.І. Обушного, 2-ге вид., виправлене й доповнене. – Київ: КВЦ, 2012. – 932 с.

  Видання містить документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

2011 рік

Науково-популярні видання

 • Обушний М.О. Ядути: село і люди. – К.: Техніка, 2011. – 208 с.

  Видання знайомить читача з історією с. Ядути Борзнянського району Чернігівської області з найдавніших і до сьогоднішніх днів. Книга добре ілюстрована фотографіями, містить документи, спогади і свідчення очевидців.

 • Обушний М.І. Шлях до себе. – К.: Техніка, 2011. – 160 с.

  Книга знайомить читача з життєвим та творчим шляхом М. І. Обушного – відомого українського вченого-політолога, партолога, етнополітолога, який присвятив своє життя навчанню та вихованню студентів, впровадженню в навчальний процес українознавства як науки та навчальної дисципліни.

Збірки наукових праць

 • Архів української церкви: Серія 1. Дослідження. – Випуск 1. Історія унії на Київщині 1596 – 1839 років. – К.: Свічадо, 2011. – 296 с.

  Збірник статей присвячено малодослідженій науковій проблемі — історії Унійної Церкви на території Київщини кінця XVI — першої половини XIX ст. Автори наукових розвідок на основі вже відомих джерел, а також за допомогою нововиявлених архівних документів висвітлюють цілий комплекс питань, пов’язаних із діяльністю уніатів у зазначеному регіоні: релігійна, духовна та освітня місія ченців-василіан, фундаторська діяльність на користь унії представни- ків світського нобілітету, досвід співіснування православних та уніатів у часи Російської імперії тощо. Особливу увагу приділено проблемам міжконфесійних конфліктів у часи Коліївщини, проаналізовано їх причини, з’ясовано позицію та політичний курс Унійної Церкви в часи державницьких змагань українського козацтва в середині XVII ст.

2010 рік

Монографії

 • Воропаєва Т.С. Українська ідентичність: чинники формування, етапи становлення і розвитку. – К.: МП «Леся», 2010. – 520 с.
 • Пiскун В. М., Цiпко А. В., Шептицька Т. Л. та iн. Юрiй Шевельов: виклик часу i вiдповiдь науковця. – К., 2010. – 176 с.
 • Походження, становлення та розвиток українського народу / М. І. Обушний, В. Д. Баран, Т. С. Воропаева та ін. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2010. – 544 с.

  Колективна монографія присвячена проблемам етногенезу й етнічної історії українського народу. Значну увагу приділено питанням походження індоєвропейців; впливу скіфів і capматів на становлення української етнокультури; специфіці етнокультурних процесів на території України в І тис. н. е., процесам етнічного розвитку в умовах Києво-Руської державності, етнічним І демографічним процесам у XIII–XV ст. Висвітлено сучасний стан створеної в часи СРСР проблеми міфічної «давньоруської народності»; розглянуто християнство як чинник етнічних і культуротворчих процесів в Україні; роль духівництва в контексті етнсоціальних та етнополітичних процесів в Україні у ХІХ–ХХ ст., а також основні етапи українського націєтворення.

  [+] Зміст

Матеріали конференцій

 • Цінності пострадянських та європейських суспільств: діалог через кордони. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь, 2010. – 272 с.

2009 рік

Монографії

 • Скляр В.М. Етномовні процеси в українському просторі: 1989–2001 рр. – Харків: Ексклюзив, 2009. – 544 с.

Навчальні посібники

 • Український світ. Навчально-методичний комплекс для вчителів недільних шкіл українського зарубіжжя. Частина 1 / Л.В. Сорочук, Л.В. Божук, В.М. Піскун, А.В. Ціпко, Т.Л. Шептицька. – К.: МП «Леся», 2009. – 152 с.

  Посібники базуються на порівняльній методиці вивчення мови країни проживання без використання мови-посередника (тобто без використання російської мови). Новаторським підходом до підготовки цих видань є урахування специфіки умов проживання українських громад в різних країнах та особливостей завдань, що стоять в освітній сфері.

2008 рік

Монографії

  • Довбищенко М.В. Волинська шляхта в релігійних рухах (кінець XVI – перша пол.XVII ст.). – К.: МП «Сергійчук», 2008. – 560 с.
  • Кагамлик С.Р. Світло духовності й культури. – К: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2008. – 327 с.
  • Скляр В.М. Етнічний склад населення України. 1959-1989 рр.: етномовні наслідки російщення. – К.: «Просвіта», 2008. – 392 с.
  • Український modus vestiendi – спосіб зодягання: Монографія / В.М. Піскун, А.В. Ціпко, Т.Л. Шептицька та ін.; за ред.. М.І. Обушного. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008. – 272 с.

У книзі показано історичні форми культурного вираження українців через їхнє вбрання. У розлогому часовому контексті подано особливості творення українцями вбрання з його знаково-символічною системою й окремішнім естетичним баченням.

Навчальні посібники

  • Українознавство. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Обушний М.І., Піскун В.М., Мостяєв О.І, та ін.). –  К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.  – 672 с.

Збірки наукових праць

 • Український образ світу: особливість у світовому контексті. Збірник наукових праць. – К., 2008. – 220 c.

2007 рік

Монографії

  • Грабовська І. Національні міфи в контексті сучасних українських реалій (філософсько-світоглядний аналіз). – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, ДС Міланік, 2007. – 141 с.

Монографію присвячено філософсько-світоглядним аспектам вивчення функціональних міфів та міфологем та їх значенню у націєтворчих процесах сучасної України. Проводиться аналіз феномену українського шістдесятництва в контексті формування новітніх міфів. Зроблено спробу аналізу українського міфу та міфології з позицій принципово нового для української соціогуманітаристики підходу – ґендерного.

  • Грабовська І., Кобилянська Л. Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні. – К.: КІС, 2007. – 144 с.
  • Кобченко К. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих курсів. – К.: «МП Леся», 2007. – 271 с.

У монографії здійснено комплексне дослідження історії Київських вищих жіночих курсів. На підставі різноманітних джерел, передовсім архівних, проаналізовано ключові віхи історії цього жіночого університету – створення, відновлення курсів та здобуття ними прав вищого навчального закладу.

  • Пошуки гендерної паритетності: український контекст. Монографія / Упорядн. та заг. ред. Грабовської І. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, ДС Міланік, 2007. – 204 с.

Монографію присвячено дослідженню гендерної складової сучасного гуманітарного дискурсу, перспективам становлення паритетної демократії, проблемі рівності та рівноправності жінок і чоловіків, дослідженню механізмів утвердження суспільства рівних прав та можливостей як умови демократизації української спільноти, аналізу сучасного етапу формування гендерної політики в Україні, гендерній специфіці політичного лідерства в контексті проблем солідаризації різних прошарків українського соціуму, проблем співвідношення гендерних та постколоніальних досліджень, аналізові гендерних ідентичностей та відповідних соціокультурних практик.

Навчальні посібники

  • Ціпко А., Піскун В., Щербатюк О., Воропаєва Т., Сергійчук В. Пізнаємо Україну. Discover Ukraine.  Посібник    для  учителів та учнів недільних шкіл українського зарубіжжя. – К., 2007.

Тримовний посібник, виданий за підтримки Міністерства освіти та науки, має загально-культурницьке спрямування і розлого інформує про буття українців від давнини до сьогодення в усіх проявах (історичний досвід, словесність, наукові здобутки, мистецтво). Видання показує і несе «українське» як культурно-феноменальний набуток не лише для самих українців, а й для представників інших культур.

Збірки наукових праць

 • Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій. – К., 2007.

2006 рік

Монографії

 • Грабовська І., Ємець Т., Мостяєв О. Філософія українського буття. – К., 2006. – 295 с.
 • Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-і роки ХХ століття). – К.: «МП Леся», 2006. – 672 с.: іл.

  У монографії здійснено комплексне дослідження особливостей вияву громадянської позиції лідерів української політичної еміграції 20-х рр. ХХ ст., охарактеризовано їхній політичний вибір. Вираження національної ідентифікації показано через витворення таких ідентитетів, як «Україна-Батьківщина» і «український громадянин». Проаналізовано форми і методи боротьби більшовиків із українською політичною еміграцією. Досліджено вплив особливостей поведінки конкретної людини на долю цілої спільноти.

Джерела та документи

 • Ліквідація УГКЦ.1939–1946. Збірник документів. В 2 т. / вступна стаття, загальна редакція Сергійчука В.І. – К., 2006. – Т. 1. – 920 с.; Т. 2. – 432 с.
 • Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи / вступна стаття, упорядкування, загальна редакція Сергійчука В.І. – К., 2006. – 704 с.
 • Український хліб на експорт. 1932-1933: Збірник документів / вступна стаття, упорядкування, загальна редакція Сергійчука В.І. – 2006. – 380 с.
 • Чверть століття українських студій. Міжнародні українознавчі конференції в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн (США): Збірник документів. – 1982-2006. упорядкування, вступна стаття, загальна редакція Сергійчука В.І. – К., 2006. – 404 с.

Збірки наукових праць

 • Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. – 2006. – 195 с.

Матеріали конференцій

  • Іван Франко та митрополит Андрей: Мойсеї українського народу. Міжнародна наукова конференція 1 грудня 2006 року. – К., 2006. – 256 с.
  • Український досвід спільнотного згуртування: Матер. міжнар. наук. конф. 26 жовтня 2006 р. – К., 2006. – 392 с.

Збірник наукових праць за матеріалами однойменної міжнародної наукової конференції репрезентує набутий українцями досвід спільнотного згуртування, розглянутий через різні аспекти суспільного буття.

2005 рік

Монографії

  • Кагамлик С. Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVІІ–XVІІІ ст.). – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2005. – 552 с.

У монографії на основі комплексного аналізу нововиявлених джерел з українських і російських архівних фондів та широкого кола публікацій уперше відтворюється цілісна картина духовної (церковно-релігійної, просвітницької та видавничої) діяльності Києво-Печерської лаври її «золотого віку» (XVІІ–XVІІІ ст.) і визначається місце обителі в житті українського та інших народів християнського світу.

Джерела та документи

 • В ім’я майбутнього нації: Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920–2000 роках. – К., 2005. – 920 с.
 • Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.). – К., 2005. – 480 с.

Матеріали конференцій

 • Державник, мислитель, богослов: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького. 2 листопада 2004 року. – К., 2005. – 216 с.
 • Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри 20 травня 2005 року. – К., 2005. – 220 с.

2004 рік

Монографії

  • Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини. – К., 2004. – 240 с.

Джерела та документи

 • Всеволод Петрів. Військово-історичні праці. Листи. – К., 2004. – 626 с.
 • Героїка трагедії Крут. – К., 2004. – 342 с.
 • С. Русова. Щоденник. Спомини. – К., 2004. – 540 с.
 • Т. Олесіюк. Соборна Україна. – К., 2004. – 640 с.

Збірки наукових праць

 • Україна-Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє.– К., 2004. – 208 с.
 • Україна і світ. Етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри. – К., 2004. – 352 с.
 • Україна – Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє. – К., 2004.

Матеріали конференцій

 • Августин Волошин як український державник, педагог і релігійний діяч. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Героя України, о. Августина Волошина і 65-річчю проголошення Карпатської України. 16 березня 2004 року. – К., 2004. – 148 с.

2003 рік

Монографії

  • Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – 245 с.

Збірки наукових праць

 • Душею завжди з Україною. Пропам’ятний збірник на пошану українського правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва. – Київ; Торонто, 2003. – 552 с.

Матеріали конференцій

 • Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2003. – 176 с.
 • Три голодомори в Україні в ХХ столітті: погляд із сьогодення: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2003. – 312 с.

2002 рік

Джерела та документи

 • Всеволод Петрів. Військово-історичні праці. Спомини. – К.: Поліграфкнига, 2002. – 640 с.

Збірки наукових праць

  • Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002. – 399 с.

У збірці наукових праць всебічно досліджено творчу спадщину Михайла Грушевського як теоретико-методологічну основу для розвитку сучасного українознавства, розкрито його вклад в українське державотворення, а також творчо розвинуто окремі ідеї вченого у контексті актуальних проблем сьогодення.

 • Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002. – 360 с.

2001 рік

Джерела та документи

 • Симон Петлюра. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – 92 с.
 • Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – 200 с.

Збірки наукових праць

 • Україна і Схід: панорама культурно-спільнотних взаємин. – К.: 2001. – 182 c.

Матеріали конференцій

 • Освіта в українському зарубіжжі: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Український світ, 2001. – 240 с.